+90 212 123 45 67

Sosyal Medyada Biz}

YYS Avantajları

YYS Avantajları

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü(YYS) Belgesinin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü tanınan şirketlerin ithalat veya ihracat işlemlerinde eşyanızın belge kontrolü (sarı hat) veya fiziki muayeneye(kırmızı hat) tabi tutulmadan işlemlerinin hızlı ve proaktif şekilde tamamlanmasını sağlayan Yeşil Hat uygulamasından yararlanabilecektir. Yeşil Hat sayesinde bir kaç gün süren gümrük prosedürleri, maksimum 5-10 dakikada içerisinde tamamlanabilmektedir. Bu sayede kazanılan zaman tasarrufunun yanı sıra gümrük işlemleri sırasında tahsil edilen maliyetlerin azaltılması da firmaların bütçelerini rahatlatacağı aşikârdır. Ayrıca, YYS sahibi firmalar yılda bir yada  iki kez belge kontrolü (sarı hat) veya fiziki muayeneye(kırmızı hat) tabi tutulursa, gümrük idaresindeki işlemler öncelikli olarak yapılacaktır.

YYS ile birlikte karşımıza yeni bir kavram olarak “Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları (Mutual Recognatıon Agreement)” çıkmıştır. Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları (MRA),  Authorized Economic Operator (AEO) uygulaması bulunan ülkeler arasında yapılan anlaşmalardır. Bu anlaşmalarda ülkeler birbirlerinin Authorized Economic Operator (AEO) firmalarına karşılıklı olarak ayrıcalık tanır. Bu ayrıcalıklar ülkelerin MRA müzakereleri sonucu belirlenir. Dünya genelinde yaklaşık 40 tane MRA anlaşması yapılmıştır. Ülkemiz ise Güney Kore ile Karşılıklı Tanınma Anlaşması yapılarak; YYS sahibi firmaların Güney Kore’ye yapmış olduğu ihracatlarda, Kore’deki ithalatçı firmanın kendi gümrük idaresinde yapacağı işlemlerde anlaşmada sağlanan kolaylıklarından yararlanabilecektir. Aynı şekilde, Kore’den ihracat yapan YYS sahibi firmanın, Türkiye’deki ithalatçısı da anlaşmada sağlanan kolaylıklarından yararlanabilecektir.

Diğer yandan hali hazırda üzerinde bir çok kez çalışma yapılan Yeni Gümrük Taslak Kanunu’na göre “Kayıt Yolu İle Beyan” hükümlerine yer verilerek; : gümrük idaresine her bir ithalat için gümrük beyannamesi verilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılarak, ilgili ayın sonunda toplu ve  tek bir gümrük beyannamesi verilecek, tahakkuk eden gümrük vergileri ise  bir sonraki ay ödenebilir hale gelecektir. Tıpkı Finans tarafında Katma Değer Vergisi beyanlarında olduğu gibi, ortalama iki ay sonra gümrük vergileri ödenecek, işlemlerde de büyük kolaylıklar sağlamasının yanı sıra, günümüzün en büyük sıkıntısı olan “nakit para” kasada kalacağından; mali açıdan büyük avantaj sağlanacaktır. Ek olarak Türkiye genelinde tüm ithalat ve ihracat işlemleri merkezin bulunduğu tek gümrük idaresinden yapılabilecektir.

Genel olarak YYS belgesine haiz firmaların sağlayacağı avantajlar; belge sahibi olunduğu takdirde “Talebe Bağlı Olmadan Sağlanabilecek Avantajlar” ve belge sahipleri tarafından “Ekstra Talep Etmeleri Halinde Sağlanabilecek Avantajlar” şeklinde iki başlık altında toplanmıştır. 

Talebe Bağlı Olmadan Sağlanabilecek Avantajlar:

 • Sertifika sahibi kişiler, Fatura, A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe ispat belgeleri, Teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi ve İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç  raporu gibi belgelerin bir ya da daha fazlası beyannamenin tescilinden sonra temin edilmek üzere beyanda bulunulabilir.
 • Sertifika sahibi kişiler ithal edeceği eşyanın özelliklerine bağlı kalmaksızın taşıt üstü ( Supalan ) işlemine ait kolaylıklardan yararlanabilir.
 • Gümrük Yönetmeliğinin 196/6 ıncı maddesi gereğince Sertifika Sahibi kişilerin ithal edeceği eşyaları, Gümrük Laboratuvarında G.T.İ.P veyahut başka bir sebeple analize tabi tutulması halinde; tahlil sonuçları alınmadan eşyaları teslim edilebilecektir. Tahlil sonucunun beyana aykırı çıkması halinde, sistem üzerinde beyannameye meşruhat düşülecek ve vergilerin yeniden hesaplanmasını gerektirir bir durum olması halinde tahakkuku yeni duruma göre yapılacaktır.
 • Sertifika sahibi kişilerin ithal edeceği 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme halde gelen  ve ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmayan  “Plastik Hammadde” cinsi eşyaların ithalatını yapmak istediği takdirde; beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilebilecektir İşlemler bu rapora göre devam edecektir. (Normal şartlarda dökme gelen eşya her seferinde laboratuvar tahliline gönderilir)
 • Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında kısmi teminat alınacaktır.
 • Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişiler, beyanın kontrolüne ilişkin yeşil hat uygulaması kolaylığından yararlanabilecek; beyannamelerin belge kontrolü veyahut fiziki muayeneye tabi tutulması halinde gümrük idarelerinde işlemleri öncelikli olarak yapılacaktır.
 • Karayolu ihracat işlemlerinde beyanın kontrol türü “Yeşil Hat” olduğu takdirde işlemlerde mesai ücreti ödenmeyecektir.
 • Serbest dolaşıma giriş ve Dâhilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine yönelik “ Varış Öncesi Gümrükleme” imkânından yararlanabilecektir.
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilmiş ihracat beyannameleri ile ilgili kıymet araştırmasına gidilmemesine dair avantaj sağlanmıştır.
 • Dâhilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda yapılacak ayniyat işlemlerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler, uygulamadan istisna tutulmuştur.
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne haiz kişilerin ithal edeceği eşyalarının serbest dolaşıma girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere ilişkin uygulama olduğu takdirde ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda menşe şahadetnamesi aranmayacaktır.
 • YYS Belgesine haiz kişilerin yapacağı işlemlerde sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınmasının yanı sıra azaltılmış bilgili özet beyan verme kolaylığından da faydalanabilecektir.

YYS Belge Sahibi Kişilerin Ekstra Talep Etmeleri Halinde Sağlanabilecek Avantajlar

 • Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
 • İhracatta Yerinde Gümrükleme
 • ATR Vize Yapma Yetkisi
 • Kıymete Bakılmaksızın fatura beyanı/EUR-Med fatura beyanı Düzenleyebilme Yetkisi
 • Götürü Teminat Yetkisi
 • İthalatta Yerinde Gümrükleme
 • İzinli Gönderisi Yetkisi
 • İzinli Alıcı Yetkisi

29 Ekim 2019
107 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN